Characters Sukeroku Yuurakutei the 3rd Sukeroku Yuurakutei the 2nd Yakumo Yuurakutei the 8th Yakumo Yuurakutei the 7th Konatsu Miyokichi Eisuke Higuchi Shinnosuke Matsuda Season 1 Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10 Other Konatsu Miyokichi Eisuke Higuchi Shinnosuke Matsuda Characters Kikuhiko Yotarou Sukeroku Volumes Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Episodes :Episode 1 :Episode 2 :Episode 3 :Episode 4 :Episode 5 :Episode 6 :Episode 7 :Episode 8 :Episode 9 :Episode 10 Episodes Episode 1 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 13 Episode 6 Episode 7 Community Recent blog posts